Vedtægter

Vedtægter
§1) NAVN OG HJEMSTED:

Foreningens navn er Skagen Handelsstandsforening. Foreningens hjemsted er Skagen. Foreningen er stiftet den 21.
juni 1906 og sammenlagt med Skagen Cityforening den 28. februar 1996.

§ 2) FORMÅL:

Foreningens formål er at samle alle handels- og servicevirksomheder samt andre forretningsforetagender i Skagen
Kommune til varetagelse af disse interesser med henblik på det samlede formål at være til erhvervslivets fremme.

§ 3) MEDLEMMER:

Som medlemmer kan optages indehavere eller medarbejdere i de i 5 2 nævnte typer virksomheder dog således, at
medarbejdere alene kan optages, såfremt indehaveren ikke over for foreningen protesterer mod medlemskabet.
Anmodningen om optagelse som medlem sker ved henvendelse til foreningen.
Medlemskabet er gældende for et kalenderår ad gangen.
Medlemskabet kan opsiges inden 30/6 med virkning for det efterfølgende kalenderår.
Opsigelse skal ske skriftligt til formanden.
Stemmeret har de medlemmer, som 14 dage f qr generalforsamlingens afholdelse har betalt kontingent. Dog højst 3
stemmer indenfor hver selvstændig virksomhed. Til æresmedlemmer kan generalforsamlingen, efter enstemmigt
forslag af bestyrelsen, udnævne personer, der står i særligt fortjenstfuldt forhold til foreningen.

§ 4) KONTINGENT:

Medlemmernes kontingent fastsættes hvert år af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen. Kontingentet
betales i 2 rater, halvårligt forud og opkræves på bestyrelsens foranledning.
Kontingentet reguleres i overensstemmelse med udviklingen i forbrugerindexet. 129,9 pr december 2013.

§ 5 FORENINGENS LEDELSE:

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling ved
almindeligt stemmeflertal. Det tilstræbes, at også periferien bliver repræsenteret i bestyrelsen, at 4
bestyrelsesmedlemmer vælges fra Sct. Laurentiivej, strækningen fra Holstvej til Rådhuset. Der vælges tillige 2
suppleanter. Bestyrelsens valgperiode er 2 år, således at 3 medlemmer er på valg i de ulige årstal og 4 medlemmer i
de lige årstal. Genvalg kan finde sted.

§ 5) BESTYRELSENS KONSTITUERING:

Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, sekretær, kasserer og deltagere i udvalgene, jfr. 5 8.
Bestyrelsen leder foreningen og repræsenterer den udadtil. Til gyldig bestyrelsesbeslutning kræves mindst 4 stemmer.
3 bestyrelsesmedlemmer er altid berettiget til at kræve en sag afgjort af en generalforsamling. Formanden, eller i
dennes fravær næstformanden, leder møderne. Bestyrelsen afholder møde, når formanden eller 2
bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom, dog mindst 4 gange om året. Formanden indkalder til
bestyrelsesmØder med mindst en uges varsel. Over bestyrelsens forhandlinger føres referat. Suppleanterne kan
deltage uden stemmeret i bestyrelsesmøderne.

§ 7) REGNSKAB, REVISION m.m:
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Kassereren fører foreningens medlemsliste og regnskaber efter de af bestyrelsen givne retningslinier, herunder
opkrævning af kontingent og andre bidrag, som medlemmer af foreningen har forpligtet sig til at betale.
Den kontante check- eller kassebeholdning må ikke overstige 5.000,00 kr. Herudover indsættes kontante midler på
foreningens pengeinstitutkonto, hvorover der kun kan disponeres af kasserer eller formand.Regnskabet revideres af
en revisor, som skal være statsautoriseret eller registreret, og som vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen.
Revisoren er berettiget til når som helst at kræve adgang til foreningens bøger og beholdninger. Revision af
foreningens årsregnskab skal være afsluttet inden 15. februar, til hvilket tidspunkt det af kassereren udarbejdede
regnskab skal foreligge.

§ 8) ARBEJDSUDVALG:

Det påhviler bestyrelsen, straks efter enhver generalforsamling, at udpege medlemmer til foreningens udvalg, der i
samarbejde med bestyrelsen udfører de opgaver, der besluttes på generalforsamlingen, eller vedtages på
bestyrelsesmØder. Udvalgene er: Aktivitetsudvalg og Juleudsmykningsudvalg, hver med minimum 3 medlemmer,
hvoraf mindst 1 medlem i hvert udvalg er fra bestyrelsen, jfr. 5 6.

§ 9) GENERALFORSAMLINGEN:

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes
inden udgangen af marts måned efter forudgående meddelelse med brev/mail til medlemmerne med mindst 14
dages varsel og med samtidig angivelse af dagsorden. Forslag, som af medlemmerne ønske forelagt den ordinære
generalforsamling, skal være tilstillet formanden senest 8 dage fpr generalforsamlingens afholdelse.
På den ordinære generalforsamling skal foretages:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
5. Valg af revisor og revisorsuppleant.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. lndkomne forslag.
8. Eventuelt.

§ 10) EKSTRAORDTNÆR GENERALFORSAMLING:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte, bestyrelsen skønner det fornødent, eller når mindst % af de
stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder herom. Anmodningen sendes med angivelse af motiveret
dagsorden til bestyrelsen, som med mindst 8 dages varsel og senest 3 uger efter begæringen skal lade en sådan
generalforsamling afholde. lndkaldelse sker på samme måde som ved ordinære generalforsamlinger. Alle
generalforsamlingsbeslutninger tages med simpel stemmeflerhed. På generalforsamlinger kan ethvert medlem
stemme ved en befuldmægtiget mod forevisning af behørig fuldmagt, dog kan hver fremmødt medlem kun medbringe
maksimalt 2 fuldmagter.

§ 11) AFSTEMNINGER:

Afstemninger sker ved håndsoprækning, men skal, når blot åt medlem forlanger det, ske skriftligt.
Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer.Alle
generalforsamlingens og bestyrelsens forhandlinger og beslutninger føres til referat, der skal underskrives af
bestyrelsen og den af generalforsamlingen valgte dirigent for så vidt angår generalforsamlingen.

§ 12) VEDTÆGTSÆNDRINGER

Til gennemførelse af forslag om ændringer af eller tilføjelser til disse vedtægter kræves 2/3 af de afgivne stemmer på
generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer skal fremsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til
generalforsamlingen.

§ 13) FORENINGENS OPLØSNING:

Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor 2/3 af medlemmerne er tilsted e, og% af de
tilstedeværende medlemmer stemmer derfor. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny
generalforsamling efter reglerne for ekstraordinære generalforsamlinger, og samtlige til behandling foreliggende
spørgsmål afgøres da ved simpel stemmeflertal. ltilfælde af en sådan opløsning skal alt, hvad foreningen ejer,
anvendes til et legat med formål som angivet i foreningens Understøttelsesfonds bestemmelser, hvilket byrådet
anmodes om at bestyre i samarbejde med 2 repræsentanter for handels- eller servicevirksomheder i Skagen.

Skagen Gavekortet

Skagen gavekortet  Skagen gavekortet
Er det nye elektroniske gavekort og den perfekte gave, der giver modtageren frihed til selv at vælge. Gavekortet udstedes på et valgfrit beløb over 100 kr og kan benyttes hos en række af byens butikker, restauranter, hoteller og museer.